Giới thiệu bộ môn Điện Công nghiệp

      Tiền thân của Bộ môn Điện - Điện tử Hàng hải là Bộ môn Điện- Vô tuyến điện. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tháng 8 năm 2005, Bộ môn Điện- Vô tuyến điện tách thành 2 Bộ môn: Bộ môn Điện - Điện tử Hàng hải và Bộ môn Điện tử - Tự động.

          Để đáp ứng nhu cầu phát triển, chuyên môn, tháng 12 năm 2010, Bộ môn Điện-ĐTHH đổi thành BM Điện Công nghiệp.

      Hiện tại Bộ môn Điện Công nghiệp được phân công giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học thuộc lĩnh vực Điện và máy điện Hàng hải trong toàn trường. Bắt đầu từ năm học 2006-2007, Bộ môn được đảm nhận các môn học thuộc lĩnh vực về điện và điện tử Hàng hải cho ngành học Công nghệ Điện - Điện tử. 

     Từ khóa K62, chuyển thành ngành Kỹ thuật điện.

Một số giảng viên về hưu

TT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Trần Tiến Phức Nguyên trưởng khoa
2 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Soạn Nguyên TBM
3 Ths. Nguyễn Khắc Dự  
4 Nguyễn Thị Giỏi Nguyên TBM
5 Mai Văn Công Nguyên P.TBM