Thông báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2021

 • 19/04/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

         -------------------                                                                ---------------------

                                                                     Nha Trang, ngày 6 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TỐT VÀ RÈN LUYỆN TỐT

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2021

 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của Khoa Điện – Điện tử về tổ chức “Hội nghị học tốt và rèn luyện tốt cấp khoa năm 2021”. BTC xin được thông báo các lớp trong khoa về kế hoạch tổ chức như sau:

I. Mục đích

 1. Đánh giá hiện trạng tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên khoa Điện – Điện tử, nhằm cung cấp những dữ liệu cần thiết, làm cơ sở cho việc đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên của khoa, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức giảng dạy và học tập hiệu quả. 
 2. Tham gia phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
 3. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu, khơi dạy hứng thú học tập cho sinh của Khoa.
 4. Giới thiệu một số sản phẩm điện, điện tử sau quá trình học tập, nghiên cứu của SV các khoá.
 5. Giới thiệu một số phương pháp học tập hiệu quả cho sinh viên.

II. Đối tượng:

 1. Sinh viên khoa Điện – Điện tử
 2. Cựu sinh viên Khoa Điện – Điện tử

III. Nội dung:

 1. Hiện trạng về tình hình học tập của sinh viên khoa Điện – Điện tử các khóa.
 2. Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên khoa Điện – Điện tử trong học tập, NCKH.
 3. Những thuận lợi và khó khăn trong việc tự học ở bậc đại học, cao đẳng.
 4. Những vấn đề SV cần được hỗ trợ từ những khó khăn trên.
 5. Biện pháp quản lý lớp tốt, nâng cao phong trào hoạt động Đoàn của Khoa.
 6. Kinh nghiệm của sinh viên khoa về phương pháp học hiệu quả.
 7. Giới thiệu một số sản phẩm nghiên cứu của SV khóa.
 8. Giới thiệu một số phương pháp học tập hiệu quả.

IV. Thời gian và địa điểm: từ 9/4 đến 29/5/2021

 • Từ ngày 9/4 đến 22/4/2021: Sinh viên đăng ký bài tham luận và SV/Nhóm SV thực hiện (Mẫu 1)
 • Trước 17h00 ngày 19/5/2021: nộp file báo cáo (word và Powerpoint):
 • Tiến hành hội nghị: 7h30 ngày 29/5/2021
 • Địa điểm: Hội trường số 1, Trường Đại học Nha Trang.

Địa chỉ email nhận báo cáo: minhbt@ntu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại VP Khoa Điện – Điện tử.

V. Số lượng báo cáo: tối thiểu 01 báo cáo/lớp.

Tạo điều kiện thuận lợi để buổi hội thảo thành công tốt đẹp, đề nghị SV các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch và GV CVHT nhắc nhở, hướng dẫn cách viết báo cáo cho SV.

Thành phần ban tổ chức:

 • Ông Bùi Thúc Minh                P. Trưởng khoa Điện – Điện tử          Trưởng ban
 • Ông Phan Nhật Nguyên          Bí thư đoàn khoa                                Phó Trưởng ban
 • Lớp trưởng/phó các lớp trong khoa                                                    Uỷ viên
 • Bí thư/Phó bí thư các chi đoàn                                                            Uỷ viên

 

TM. BTC Hội nghị

 

  

 

   Bùi Thúc Minh