Thông báo

Thông báo lịch chào cờ sinh viên tháng 4

  • 01/04/2022

Lịch chào cờ Sinh viên tháng 4/2022

Thời gian: 17h30 ngày 22/4/2022

Địa điểm: Hội trường số 1

Thành phần: Sinh viên khoa Điện - Điện;  BCN Khoa, GV CVHT

Nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của sinh viên trong các tháng 2,3 và dự kiến kế hoạch hoạt động trong các tháng tiếp theo.

Trân trọng thông báo