Chuyên ngành đào tạo

Chương trình và kế hoạch giảng dạy học kỳ (K63)


Chương trình và kế hoạch giảng dạy học kỳ (K60-62)

HỌC KỲ

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ I (18 TC)

 

Học phần bắt buộc

18

 

Tin học cơ sở

2

 

Thực hành Tin học cơ sở

1

 

Giải tích

3

 

Vật lý đại cương

3

 

Thực hành Vật lý đại cương

1

 

Ngoại ngữ 1

4

 

Đại số tuyến tính

2

 

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

 

 

 

 

 

HỌC KỲ II (18 TC)

Học phần bắt buộc

16

 

Pháp luật đại cương

2

 

Mạch điện

4

 

Cấu kiện điện tử

3

 

Ngoại ngữ 2

4

 

Hóa đại cương

3

Học phần tự chọn 1

2

 

Toán kỹ thuật

2

 

Con người và môi trường

2

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ III     (19 TC)

Học phần bắt buộc

17

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

 

Điện tử tương tự

3

 

Thực hành Điện tử tương tự

1

 

Máy điện

4

 

An toàn điện

2

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Học phần tự chọn 2

2

 

Logic học đại cương

2

 

Ngôn ngữ lập trình C/C++

2

 

 

 

 

 

HỌC KỲ IV

(19 TC)

Học phần bắt buộc

17

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

 

Đo lường điện, điện tử

2

 

Vẽ điện, điện tử

2

 

Khí cụ điện

2

 

Kỹ thuật chiếu sáng

2

 

Điện tử số

3

 

Thực hành Điện tử số

1

 

Thực hành điện

2

Học phần tự chọn 3

2

 

Vật liệu điện, điện tử

2

 

Khoa học và vật liệu nano

2

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ V (18 TC)

 

Học phần bắt buộc

16

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Cảm biến và ứng dụng

2

 

Thực hành đo lường và cảm biến

1

 

Điều khiển lập trình

3

 

Thực hành Điều khiển lập trình

1

 

Điện tử công suất

3

 

Kỹ thuật Vi xử lý 

3

 

Thực hành kỹ thuật Vi xử lý 

1

Học phần tự chọn 4

2

 

Xử lý tín hiệu số

2

 

Kỹ thuật truyền số liệu

2

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ VI

(19 TC)

 

Học phần bắt buộc

17

 

Vi điều khiển

2

 

Cung cấp điện XNCN

3

 

Thực tập cung cấp điện XNCN

1

 

Điều khiển tự động

3

 

Thực hành Điều khiển tự động

1

 

Tiếng Anh chuyên ngành

3

 

Điện-Khí nén

2

 

Thực hành điện tử

2

 Học phần tự chọn 5

2

 

Tính toán sửa chữa máy điện

2

 

Nguyên lý mạch tích hợp

2

 

 

 

 

HỌC KỲ VII

(18 TC)

Học phần bắt buộc

16

 

 

Truyền động điện tự động

3

 

 

Thực hành Truyền động điện tự động

1

 

 

Kỹ thuật Audio –Video

3

 

 

Thực hành kỹ thuật Audio –Video

1

 

 

Mạng truyền thông công nghiệp

2

 

 

Trang bị điện

2

 

 

Giải tích hệ thống điện

2

 

 

Thực tập tổng hợp (4 tuần)

2

 

Học phần tự chọn 6

2

 

 

Đồ án thiết kế điện 

2

 

 

Đồ án thiết kế mạch điện tử 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ VIII

(15 TC)

 

Học phần bắt buộc

15

 

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

 

Đồ án tốt nghiệp

10

 

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Học phần tự chọn 7

2

 

Nhập môn quản trị học

2

 

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Học phần tự chọn (thay thế ĐATN, CĐTN)

10 (4)

 

Hệ thống điện

2

 

Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện

2

 

Cung cấp điện tàu thủy

2

 

Hệ thống BMS

2

 

Quang điện tử

2

 

Điện tử hàng hải

2

 

SCADA -DCS

2

 

Mạng không dây

2

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

2

 

Biến đổi khí hậu

2