Quy trình Công tác sinh viên

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC – CÔNG TÁC SINH VIÊN
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020-2021

TT

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC

MÔ TẢ QUY TRÌNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Năm học

Xác nhận sinh viên

-   Lớp trưởng tập hợp danh sách sinh viên cần xác nhận

-   gửi lên VPK

-   Thư ký khoa in, lãnh đạo Khoa ký

-   Thư ký khoa đóng dấu tại văn thư Trường

-   Trả giấy xác nhận cho ban cán sự lớp

Hằng năm

Từ ngày: 01/9 đến 15/9  và 1/3 đến 15/3

2

Đầu kỳ

Đánh giá điểm rèn luyện

-   SV tự đánh giá trên hệ thống phần mềm

-   Ban cán sự lớp và GV CVHT đánh giá lại vào điểm đã đánh giá

-   Nộp biên bản đánh giá điểm rèn luyện tại VPK

-   Khoa xác nhận điểm rèn luyện SV (Thư ký Khoa)

 

Theo kế hoạch của Phòng CTCT&SV

3

Đánh giá BCS lớp

-   GV CVHT đánh giá

-   Gửi VPK thư ký khoa căn cứ và tính phụ cấp cho BCS lớp

Theo kế hoạch của Phòng CTCT&SV

4

Xét học bổng

-   Căn cứ chỉ tiêu phân bổ học bổng, căn cứ điều kiện xét học bổng để xét đề nghị cấp học bổng cho sinh

-   Gửi cho sinh viên biết

-   Lập danh sách gửi cho phòng CTSV

Theo kế hoạch của Phòng CTCT&SV

5

Thư thông báo về gia đình sinh viên

-   In thư thông báo đối với sinh viên có học lực yếu kém

-   CVHT nhận xét, lãnh đạo khoa ký xác nhận, thư ký khoa đóng dấu và gửi đi

Học kỳ I (từ 01/10 đến 15/10), học kỳ II (từ 01/4 đến 15/4) hàng năm

Ghi chú:

-          Hàng  ngày gặp gỡ giải đáp những thắc mắc của sinh viên

-          Ngoài thời gian trên sinh viên cần Khoa xác nhận giấy tờ thẩm quyền của Khoa, Thư ký khoa sẽ trả sau một ngày

           Một số biểu mẫu cần thiết cho Sinh viên:

          Liên quan Công tác Sinh viên; Phòng đào tạo

Phụ trách khoa Điện – Điện tử

 

          Bùi Thúc Minh