Search
  • Tìm kiếm
Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục
1 820/QĐ-ĐHNT QĐ 820 Hướng dẫn sử dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra

20-06-2024 Quyết định - Đào tạo
2 QĐ 796 QĐ về việc ban hành Hướng dẫn cách thức đánh giá mức độ người học đạt Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

18-06-2024 Quyết định - Đào tạo
3 763 Quyết định về việc cử Viên chức đi công tác ở nước ngoài

Cử TS. Nguyễn Thành Phương tham dự và trình bày báo cáo tại HN quốc tế về Khoa học Hệ thống và kỹ thuật năm 2024 tại Đài Loan

12-06-2024 Quyết định - Đào tạo
4 764 QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng của trường ĐHNT ban hành kèm theo quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 của HT trường ĐHNT

12-06-2024 Quyết định - Đào tạo
5 517 Thông báo: Kế hoạch thanh toán giảng dạy năm học 2023-2024

Kế hoạch thanh toán giảng dạy năm học 2023-2024

10-06-2024 Kế hoạch - Thông báo
6 514 Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng,...

Hướng dẫn và các biểu mẫu kèm theo

10-06-2024 Hướng dẫn
7 515 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2023-2024

10-06-2024 Kế hoạch - Thông báo
8 729 QĐ phê duyệt Danh mục tài liệu giảng dạy đặt hàng biên soạn đợt 2 năm học 2023-2024

Khoa Điện - Điện tử Đăng ký biên soạn 04 tài liệu giảng dạy 

07-06-2024 Quyết định - Đào tạo
9 711 QĐ về việc phân công giảng viên Chủ nhiệm học phần trình độ đại học

Phân công giảng viên có tên trong Phụ lục kèm theo là chủ nhiệm các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang

- 3 Bộ môn: Vật lý, Kỹ thuật điện, Điện tử - Tự động

04-06-2024 Quyết định - Đào tạo
10 463 Thông báo về việc triển khai Kế hoạch giảng dạy tại trường ĐHNT học kỳ I, năm học 2024-2025

29-05-2024 Kế hoạch - Thông báo
11 945 Kế hoạch Hoạt động gắn kết và phục vụ cộng đồng năm học 2023-2024

31-10-2023 Kế hoạch - Thông báo
12 943 Kế hoạch lấy ý kiện phản hồi từ các bên liên quan năm học 2023-2024

31-10-2023 Kế hoạch - Thông báo