Học phần quản lý

     1. Vật lý đại cương 1

     2. Vật lý đại cương 2

     3. Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương