Tài liệu chuyên môn

I. Bài giảng
1. (2019) Lê Văn Hảo, Bài giảng Vật lý đại cương, Trường Đại học Nha Trang. Download
2. (2017) Phan Văn Tiến, Lê Văn Hảo, Phan Nhật Nguyên, Bài giảng Vật lý đại cương Tập 1 và 2, Trường Đại học Nha Trang. Download: Tập 1, Tập 2.

3. (2013) TS. Phan Văn Cường, Bài giảng Vật lý đại cương A, Trường Đại học Nha Trang.

4. (2010) TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, Bài giảng Vật lý II, Trường Đại học Nha Trang.
5. (2007) TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, TS. Lê Phước Lượng, Bài giảng Vật lý đại cương 1 và 2, Trường Đại học Nha Trang.
 

II. Giáo trình  
1. (2009) TS. Huỳnh Hữu Nghĩa (Chủ biên), TS. Lê Phước Lượng, Vật lý đại cương 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật.
2. (2006) TS. Lê Phước Lượng (Chủ biên), TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, 
Vật lý đại cương 1 - NXB Giáo dục.


III. Tài liệu tham khảo
1. (2014) Serway R.A., Jewett J.W., Physics for Scientists and Engineers 9th ED., Thomson Brooks & Cole. Xem
2. (2013) ThS. Phan Văn Tiến, Hướng dẫn học tập 
Vật lý  (Phần I: Cơ nhiệt), Trường Đại học Nha Trang.
3. (2013) ThS. Phan Văn Tiến, Hướng dẫn học tập Vật lý (Phần II: Điện từ - Quang - Lượng tử), Trường Đại học Nha Trang.
4. (2006) Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều, Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2006.
Xem: Tập 1, Tập 2, Tập 3

IV. Sách và Book chapter chuyên khảo

1. (2016) Phan Van Cuong, Jinsik Ju, and Do-Hyung Kim, Enhanced X-ray Excited Luminescence of LaF3:Ce/CdSeS Nanocomposites for Radiation Detection, Advanced Materials and Nanotechnology. (ISBN 978-604-95-0010-7)
2. (2014) Le Van Hao. An approach to teaching introductory physics courses. Scholars Press
3. (2013) Phan Van Cuong, Tran Tien Phuc, Synthesis of the Indium-Tin Oxide nanowires by the Vapor-Liquid-Solid technique, Technical Physics and Applications. (ISBN 978-604-913-232-2)
4. (2012) Phan Van Cuong, Tatiana Kuznetsova, Bjørn Kvamme, and Bjørnar Jensen, Adsorption energy and stability of H2O and CO2 on calcite effect by short-range force field parameters and temperature, Recent Researches in Applied Mathematics and Economics, (2012), pp.66-72. (ISBN 978-1-61804-076-3)
5. (2012) Phan Van Cuong, Bjørn Kvamme, Tatiana Kuznetsova, and Bjørnar Jensen, The Impact of Short-Range Force Field Parameters and Temperature Effect On Selective Adsorption of Water and CO2 On Calcite, HEAT and MASS TRANSFER, Harvard, Cambridge, United States of America. (ISBN 978-1-61804-065-7)
6. (2011) Lê Văn Hảo. Một số phương pháp dạy học bậc đại học, NXB Nông nghiệp

V. Tài liệu Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương
1. Video tham khảo quy trình thực hiện các bài Thí nghiệm vật lý đại cương
- Thí nghiệm 1: Cơ học trên đệm khí. Xem
- Thí nghiệm 2: Khảo sát hiện tượng nhiệt điện. Xem
- Thí nghiệm 3: Khảo sát đặc tính của diode. Xem
- Thí nghiệm 4: Khảo sát hiện tượng giao thoa. Xem
- Thí nghiệm 5: Khảo sát hiện tượng quang điện. Xem

2. Tài liệu hướng dẫn thực hành Thí nghiệm vật lý và báo cáo thí nghiệm
Sinh viên tự liên hệ với Phòng thí nghiệm vật lý để biết thêm chi tiết.