Quy trình giải quyết công việc

THỜI GIAN BIỂU HÀNG THÁNG

TT

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

1

Chào cờ CBVC

Theo lịch Nhà trường

Phổ biến công tác chung của Nhà trường

Toàn thể CBVC

 Nhà trường

2

Họp toàn khoa

Sau giờ chào cờ

Thông báo công tác tháng

Toàn thể CBVC trong Khoa

Trưởng khoa

3

Chào cờ của sinh viên Khoa

Theo sắp xếp của Trường

Báo cáo công tác sinh viên trong các tháng và dự kiến công tác các tháng kế tiếp

Cố vấn học tập, sinh viên

Trợ lý sinh viên, Bí thư đoàn Khoa

4

Báo cáo công tác CVHT

Trước ngày 18 hàng tháng

Báo cáo theo mẫu gửi thư ký khoa tổng hợp

Cố vấn học tập

 

5

Báo cáo của bộ môn

Trước 22

Công tác tháng, kế hoạch tháng sau của bộ môn

 

 Các TBM

6

Báo cáo của khoa

Trước 25

Tổng kết công tác tháng, kế hoạch tháng sau của khoa

 

 

7 Các công việc khác, đột xuất Có thông báo riêng      

Một số công việc cần chú ý:

+ Mọi công việc đều thực hiện theo các quy định và quy trình công tác mà trường đã ban hành (sẽ đưa lên trang web của Khoa);

+ Những quyết định mang tính chuyên môn quan trọng như: Mở ngành đào tạo, chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, kế hoạch và đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học trong khoa… đều phải thông qua hội đồng khoa + Những công việc liên quan đến bộ môn như: nhân sự, bồi dưỡng cán bộ, trang bị, phân công giảng dạy… Bộ môn chủ động đề xuất, khoa duyệt hoặc trình lên trường theo thẩm quyền;

+ Mọi hoạt động của khoa, bộ môn, các tổ chức đều thông báo trên trang web của khoa;

+ Kể từ 25 tháng trước đến 5 tháng sau, trưởng bộ môn sắp xếp công việc, có mặt tại trường để tham gia các hoạt động của khoa;

+ Thư ký khoa chịu trách nhiệm thu thập các thông tin, báo cáo cho ban chủ nhiệm khoa và các bộ môn theo lĩnh vực liên quan.

PHỤ TRÁCH KHOA

(đã duyệt)

Bùi Thúc Minh