Đề cương chi tiết học phần

1. GV Nguyễn Hoài Bão                       Tải file

2. GV Lê Thị Hường                             Tải file

3. GV Nguyễn Thị Thu Trang                Tải file

4. GV Nguyễn Đoàn Quyết                   Tải file

5. GV Bùi Thúc Minh                             Tải file