Đề cương chi tiết học phần

1. GV Lê Thị Hường 
2. GV Nguyễn Xuân Huy 
3. GV Nguyễn Hoài Bão 
4. GV Bùi Thúc Minh 
5. GV Nguyễn Thị Thu Trang