Đề cương chi tiết học phần

STT Tên học phần Số tín chỉ CBGD Nội dung
1 Điện tử tương tự 03 GV.TS. Hoàng Thị Thơm Tải về
2 Kỹ thuật điện tử tương tự 03 GV.TS. Hoàng Thị Thơm Tải về
3 Kỹ thuật truyền số liệu 02 GV.TS. Hoàng Thị Thơm Tải về
4 Nguyên lý mạch tích hợp 02 GV.TS. Hoàng Thị Thơm Tải về
5 Scada 02 GV.TS. Hoàng Thị Thơm Tải về
6 Điện tử công nghiệp 02 GV.TS. Nhữ Khải Hoàn Tải về
7 Kỹ thuật vi xử lý 03 GV.TS. Nhữ Khải Hoàn Tải về
8 Điện tử công suất 03 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thùy Tải về
9 Cảm biến và ứng dụng 02 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thùy Tải về
10 Điện tử số 03 GV.ThS. Nguyễn Thành Vinh Tải về
11 Xử lý tín hiệu số 02 GV.ThS. Nguyễn Thành Vinh Tải về
12 Kỹ thuật Audio-Video 03 GV.ThS. Nguyễn Thành Vinh Tải về
13 TH Kỹ thuật Audio-Video 01 GVTH.KS. Nguyễn Văn Lợi Tải về
14 TH Điện tử 02 GVTH.KS. Nguyễn Văn Lợi Tải về
15 TH Điện tử tương tự 01 GVTH.KS. Nguyễn Văn Lợi Tải về
16 TH Điện tử (Cao đẳng) 02 GVTH.KS. Nguyễn Văn Lợi Tải về
17 TH Đo lường cảm biến 01 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thùy Tải về