Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ TS. Hoàng Thị Thơm - Trưởng Bộ môn thông qua email, điện thoại hoặc gửi thông điệp theo mẫu bên dưới

Địa chỉ

Tầng 2, Giảng đường G2, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

update

02583 831 147

Hộp thư

thomht@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc