Công đoàn bộ phận

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Điện - Điện tử

Chủ tịch: Nguyễn Văn Lợi

P. Chủ tịch: Phan Nhật Nguyên

UV: Phạm Thị Liên