Khoa và Doanh nghiệp

Văn phòng Khoa Điện-Điện tử
Khu nhà B3, Trường Đại học Nha Trang
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
số điện thoại: (058) 2.471.456