Định hướng nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIAI ĐOẠN  2022-2024

 

Nhiệm vụ

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1.2. Xây dựng và củng cố các nhóm nghiên cứu mạnh, hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành đáp ứng nhu cầu giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong thực tế sản xuất và phát triển KT-XH.

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược KHCN đặc biệt là các định hướng nghiên cứu của các đơn vị đã xây dựng để xây dựng và củng cố:

1. Các nhóm nghiên cứu cơ bản:

1.1. Nhóm 1:

- Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển ứng dụng hệ thống năng lượng sạch và thiết bị điện tử hàng hải phục vụ nghề cá.

- Trưởng nhóm: 

- Thành viên: TS. Phan Văn Cường; TS. Bùi Thúc Minh; 

Từ 2022-2024

 

1.1. Nhóm 2:

- Hướng nghiên cứu: Tự động hóa quá trình sản xuất

- Trưởng nhóm: TS. Nhữ Khải Hoàn

- Thành viên: TS. Hoàng Thị Thơm;  Ths. Nguyễn Văn Hân;   

Từ 4/2022-5/2024

 

2. Các nhóm nghiên cứu mũi nhọn:

2.1. Nhóm 1: Ứng dụng điện Mặt Trời

- Hướng nghiên cứu: Hệ thống điện Mặt Trời hiệu suất cao.

- Trưởng nhóm: TS. Nhữ Khải Hoàn

- Thành viên: TS. Phan Văn Cường; TS. Bùi Thúc Minh; 

Từ 4/2022-5/2024

 

2.1. Nhóm 2:

- Hướng nghiên cứu: Điều khiển tối ưu hệ thống điện Mặt Trời

- Trưởng nhóm: TS. Nhữ Khải Hoàn;

- Thành viên: TS. Hoàng Thị Thơm; Ths. Nguyễn Văn Hân; 

Từ 4/2022-5/2024

1.3. Đưa sinh hoạt học thuật trở thành hoạt động thường xuyên, hỗ trợ cán bộ nghiên cứu viết bài và tham gia các hội thảo KHCN trong nước và quốc tế, gắn kết đội ngũ với các địa phương và doanh nghiệp bằng các sản phẩm KHCN thiết thực và các chương trình nghiên cứu có sự tham gia/phối hợp của các doanh nghiệp/địa phương.

Xây dụng nội dungkế hoạchbiện pháp cụ thể với từng hoạt động:

1. Sinh hoạt học thuật: Mỗi tháng ít nhất 1 lần ở mỗi bộ môn

Mỗi học kỳ ít nhất 02 lần ở cấp Khoa

2. Gắn kết đội ngũ với các địa phương và doanh nghiệp: địa phương nào? cơ quan, doanh nghiệp nào?

- Viện KH&CN Khai thác Thủy sản

- Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng

- Công ty Cổ phần thiết bị hàng hải

- Công ty Cổ phần Năng lượng Redsun

- Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou

- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂNG PHONG

 

2.1. Rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm; Đầu tư đồng bộ các phòng thí nghiệm chuyên sâu cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, tiềm năng 

Sau rà soát cần nêu cụ thể về các yêu cầu tăng cường đầu tư đồng bộ các phòng thí nghiệm chuyên sâu cho các hướng NC mũi nhọn, tiềm năng của đơn vị mình……(Tập trung cho các thiết bị  cần thiết nhất)

Đầu tư đồng bộ PTN Điện tử công suất và điện Mặt Trời

Từ 2022

2.3. Xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu thông tin KH&CN để hỗ trợ các nhà khoa học trong nghiên cứu (công bố trên website của Phòng KHCN); Xây dựng cơ sở dữ liệu về KHCN cho từng đơn vị, cá nhân (công bố trên website của các đơn vị) và hồ sơ năng lực/quảng bá nghiên cứu nhằm chủ động và sẵn sàng cung cấp cho đối tác khi có yêu cầu.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về KHCN của cá nhân và đơn vị (các hướng nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu, lý lịch khoa học, các đề tài/dự án các cấp đã và đang triển khai, các sản phẩm KHCN đặc trưng/thế mạnh của đơn vị) và công bố các dữ liệu này trên website của các đơn vị.

Cập nhật và công bố dữ liệu KHCN các cá nhân trên web Khoa

Thời gian hoàn thành: 12/2022

3.2. Xây dựng chiến lược KHCN của các đơn vị và các nhóm nghiên cứu thực hiện các chiến lược đó; Công khai kế hoạch hoạt động KHCN cụ thể hàng năm; Xây dựng ngân hàng ý tưởng KHCN và hình thành các nhóm đề xuất/tìm kiếm đề tài, dự án KHCN các cấp; Mở rộng và củng cố quan hệ với các địa phương, doanh nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế.

Cụ thể hoá nội dung và biện pháp để thúc đẩy các nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược KHCN của đơn vị và các nhóm nghiên cứu thực hiện các hướng nghiên cứu chiến lược đã xây dựng;

2. Công khai kế hoạch hoạt động KHCN cụ thể của đơn vị giai đoạn 4/2014-5/2015;

3. Xây dựng ngân hàng ý tưởng KHCN và hình thành các nhóm đề xuất/tìm kiếm đề tài, dự án KHCN các cấp (họ tên nhóm trưởng và các thành viên);

4. Mở rộng và củng cố quan hệ với các địa phương, doanh nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế

Thời gian hoàn thành: 12/2022
 

                                                                                                 
Khánh Hòa, ngày 12 tháng 2  năm 2022

HIỆU TRƯỞNG                                           TRƯỞNG ĐƠN VỊ