Terms Of Use

THỎA THUẬN GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ Khoa Điện - Điện tử

Trang Khoa Điện - Điện tử bao gồm các trang web khác nhau được điều hành bởi Khoa Điện - Điện tử.

Khoa Điện - Điện tử cung cấp cho bạn với điều kiện là bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng Khoa Điện - Điện tử cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo đó.

SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

Khoa Điện - Điện tử có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo mà Khoa Điện - Điện tử cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí liên quan đến việc sử dụng Website Khoa Điện - Điện tử.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web Khoa Điện - Điện tử có thể chứa các liên kết đến các Trang Web khác ("Các Trang Liên Kết"). Các Trang Liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Khoa Điện - Điện tử và Khoa Điện - Điện tử không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang Liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang Liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang Liên kết. Khoa Điện - Điện tử không chịu trách nhiệm về webcasting hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ Trang liên kết nào. Khoa Điện - Điện tử chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để tạo sự thuận tiện, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Khoa Điện - Điện tử xác nhận trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của nó.

KHÔNG CÓ VIỆC SỬ DỤNG HOÀN TOÀN HOẶC CẤM

Với điều kiện bạn sử dụng Trang web Khoa Điện - Điện tử, bạn đảm bảo với Khoa Điện - Điện tử rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web Khoa Điện - Điện tử cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng trang web Khoa Điện - Điện tử theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu trang web Khoa Điện - Điện tử hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng và hưởng thụ của bất kỳ bên nào khác đối với Trang web Khoa Điện - Điện tử . Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi Khoa Điện - Điện tử .

SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

Trang web Khoa Điện - Điện tử có thể chứa các dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch, và / hoặc các phương tiện thông báo hoặc liên lạc khác được thiết kế để cho phép bạn giao tiếp với công chúng nói chung hoặc với một nhóm (gọi chung là "Dịch vụ Thông tin"), bạn đồng ý chỉ sử dụng các Dịch vụ Thông tin để đăng, gửi và nhận các thông điệp và tài liệu phù hợp và liên quan đến Dịch vụ Thông tin cụ thể. Ví dụ, và không phải là giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không:

 • Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
 • Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, tục tĩu, nói xấu, vi phạm, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp.
 • Tải lên các tệp chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc theo quyền riêng tư của công chúng) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết.
 • Tải lên các tệp có chứa vi rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác
 • Quảng cáo hoặc chào bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Dịch vụ Thông tin đó cho phép cụ thể các thông điệp đó.
 • Tiến hành hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, cuộc thi, kế hoạch kim tự tháp hoặc thư dây chuyền.
 • Tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi người dùng khác của Dịch vụ Thông tin mà bạn biết, hoặc hợp lý nên biết, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó.
 • Làm sai lệch hoặc xóa mọi ghi nhận tác giả, thông báo hợp pháp hoặc thích hợp khác hoặc chỉ định hoặc nhãn độc quyền về nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được tải lên.
 • Hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và hưởng các Dịch vụ Thông tin.
 • Vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử nào hoặc các hướng dẫn khác có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ Thông tin cụ thể nào.
 • Thu thập hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail, mà không có sự đồng ý của họ.
 • Xâm phạm các quy định hiện hành.

Khoa Điện - Điện tử không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Khoa Điện - Điện tử có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và có quyền loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Khoa Điện - Điện tử có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn vào bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lý do gì.

Khoa Điện - Điện tử luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, trong Khoa Điện - Điện tử toàn quyền quyết định..

Hãy luôn thận trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân hoặc con cái của bạn trên bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào. Khoa Điện - Điện tử không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung, thông điệp hoặc thông tin được tìm thấy trong bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào và do đó, Khoa Điện - Điện tử từ chối đặc biệt mọi trách nhiệm liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất kỳ hành động nào là hệ quả của việc bạn tham gia vào bất kỳ Dịch vụ Thông tin nào. Người quản lý và người dẫn chương trình không phải là người phát ngôn được ủy quyền của Khoa Điện - Điện tử , và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Khoa Điện - Điện tử.

Các tài liệu được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về việc sử dụng, tái tạo và / hoặc phổ biến. Bạn có trách nhiệm tuân thủ những giới hạn đó nếu bạn tải xuống tài liệu.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO Khoa Điện - Điện tử HOẶC ĐĂNG TẠI BẤT KỲ TRANG NÀO CỦA Khoa Điện - Điện tử WEB SITE

Khoa Điện - Điện tử không yêu cầu quyền sở hữu các tài liệu bạn cung cấp cho Khoa Điện - Điện tử (bao gồm cả phản hồi và đề xuất) hoặc đăng tải, tải lên, nhập hoặc gửi đến bất kỳ trang web Khoa Điện - Điện tử hoặc các dịch vụ liên quan của nó (gọi chung là "Bài dự thi"). Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung của bạn, bạn đang cấp cho Khoa Điện - Điện tử, các công ty liên kết và những người tái cấp phép cần thiết quyền sử dụng Nội dung của bạn liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp Internet của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, các quyền: sao chép , phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái sản xuất, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung gửi của bạn; và xuất bản tên của bạn liên quan đến Nội dung của bạn.

Sẽ không có khoản bồi thường nào được trả đối với việc sử dụng Nội dung do bạn gửi, như được cung cấp ở đây. Khoa Điện - Điện tử không có nghĩa vụ phải đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào mà bạn có thể cung cấp và có thể xóa bất kỳ Nội dung đệ trình nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Khoa Điện - Điện tử.

Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung của bạn, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung của bạn như được mô tả trong phần này, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Bài dự thi.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM

CÁC THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM HOẶC CÓ TRÊN TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI HÌNH ẢNH. NHỮNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. Khoa Điện - Điện tử VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ / HOẶC THAY ĐỔI TRÊN TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO. LỜI KHUYÊN NHẬN ĐƯỢC QUA TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử KHÔNG ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN, Y TẾ, PHÁP LÝ HOẶC TÀI CHÍNH VÀ BẠN NÊN TƯ VẤN CHUYÊN GIA HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ CHO TÌNH HÌNH CỦA BẠN.

Khoa Điện - Điện tử VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP, TIN CẬY, SN SÀNG, THỜI HẠN VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ TRÊN TRANG WEB Lotus VN CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. Lotus VN VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH Ở ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG LINH HOẠT, MỤC TIÊU, PHÙ HỢP VỚI MỘT PHẦN.

TRONG TỐI ĐA TỐI ƯU ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG MỌI SỰ KIỆN Khoa Điện - Điện tử VÀ / HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, CÁ NHÂN, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MÀ KHÔNG BAO GỒM MỌI THIỆT HẠI do SỬ DỤNG KHÔNG GIỚI HẠN , DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử, VỚI SỰ TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử HOẶC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG BẤT HỢP PHÁP CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử, HOẶC KHÁC PHÁT HIỆN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG TRANG Khoa Điện - Điện tử, ĐỀU ĐƯỢC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢNG ĐIỀU KHOẢN, TIÊU CỰC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC KHÁC NẾU Khoa Điện - Điện tử HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA NÓ CÓ THỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI. VÌ MỘT SỐ THỐNG KÊ / PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU BẠN BẤT NGỜ VỚI BẤT KỲ CỔNG NÀO CỦA TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử, HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB Khoa Điện - Điện tử.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ: hungpv@ntu.edu.vn

CHẤM DỨT / HẠN CHẾ TRUY CẬP

Khoa Điện - Điện tử bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web Khoa Điện - Điện tử và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Việc sử dụng Trang web Khoa Điện - Điện tử là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các quy định của các điều khoản và điều kiện này, bao gồm cả sự không giới hạn của văn bản này. Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Khoa Điện - Điện tử do thỏa thuận này hoặc việc sử dụng trang web Khoa Điện - Điện tử . Việc thực hiện thỏa thuận này của Khoa Điện - Điện tử tuân theo luật hiện hành và quy trình pháp lý, và không có nội dung nào trong thỏa thuận này phủ nhận quyền của Khoa Điện - Điện tử trong việc tuân thủ các yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật hoặc các yêu cầu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web Khoa Điện - Điện tử hoặc thông tin do Khoa Điện - Điện tử cung cấp hoặc thu thập liên quan đến việc sử dụng đó. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn ở những tuyên bố từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành được phù hợp nhất với ý định của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Khoa Điện - Điện tử đối với Trang web Khoa Điện - Điện tử và nó thay thế cho tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đồng thời, dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa người dùng và Khoa Điện - Điện tử với tôn trọng Trang Web Khoa Điện - Điện tử. Phiên bản in của thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này ở mức độ tương tự với các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu ở dạng in. Các bên mong muốn rõ ràng rằng thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan được soạn thảo bằng tiếng Anh.

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU:

Tất cả nội dung của Trang Web Khoa Điện - Điện tử là: Bản quyền Copyright 2022 by IT Team NTU và / hoặc các nhà cung cấp. Đã đăng ký Bản quyền.

THƯƠNG HIỆU

Tên của các công ty và sản phẩm thực tế được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Ví dụ về các công ty, tổ chức, sản phẩm, con người và sự kiện được mô tả ở đây là hư cấu. Không có sự liên kết nào với bất kỳ công ty, tổ chức, sản phẩm, con người hoặc sự kiện thực sự nào được dự định hoặc nên được suy ra.

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

LƯU Ý VÀ THỦ TỤC YÊU CẦU KHIẾU NẠI VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN

các thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại theo luật bản quyền của Hoa Kỳ phải được gửi đến Đại lý được Chỉ định của Nhà cung cấp Dịch vụ. TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC SAU ĐÂY SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TRẢ LỜI. Xem Thông báo và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền.