Đề cương chi tiết học phần

1. GV Lê Thị Hường                             Tải file

2. GV Nguyễn Thị Thu Trang                Tải file

3. GV Nguyễn Đoàn Quyết                   Tải file

4. GV Bùi Thúc Minh                            Tải file

 • Ngày cập nhật: 29/09/2022
 • Ngày đăng: 29/09/2022
In nội dung

1. GV Nguyễn Hoài Bão                       Tải file

2. GV Lê Thị Hường                             Tải file

3. GV Nguyễn Thị Thu Trang                Tải file

4. GV Nguyễn Đoàn Quyết                   Tải file

5. GV Bùi Thúc Minh                            Tải file

 • Ngày cập nhật: 06/03/2022
 • Ngày đăng: 06/03/2022
In nội dung

1. GV Nguyễn Hoài Bão                       Tải file

2. GV Lê Thị Hường                             Tải file

3. GV Nguyễn Thị Thu Trang                Tải file

4. GV Nguyễn Đoàn Quyết                   Tải file

5. GV Bùi Thúc Minh                             Tải file

 • Ngày cập nhật: 20/09/2021
 • Ngày đăng: 17/09/2021
In nội dung

1. GV Nguyễn Hoài Bão                Tải file

2. GV Lê Thị Hường                      Tải file

3. GV Nguyễn Thị Thu Trang         Tải file

4. GV Bùi Thúc Minh                      Tải file

5. GV Phan Văn Cường                Tải file

 • Ngày cập nhật: 10/03/2021
 • Ngày đăng: 26/02/2021
In nội dung

1. GV Lê Thị Hường 
2. GV Nguyễn Xuân Huy 
3. GV Nguyễn Hoài Bão 
4. GV Bùi Thúc Minh 
5. GV Nguyễn Thị Thu Trang

 

 • Ngày cập nhật: 24/07/2020
 • Ngày đăng: 24/07/2020
In nội dung

STT Giảng Viên Tệp đính kèm Ghi chú
1 Lê Thị Hường Tải file  
2 Nguyễn Xuân Huy  Tải file  
3 Nguyễn Hoài Bão Tải file  
4 Bùi Thúc Minh Tải file  
5 Hoàng Thị Thơm Tải file  
6 Nguyễn Ngọc Hạnh Tải file  

 

 • Ngày cập nhật: 24/07/2020
 • Ngày đăng: 24/07/2020
In nội dung

 
STT Giảng Viên Tệp đính kèm Ghi chú
1 Lê Thị Hường Tải file  
2 Nguyễn Hoài Bão Tải file  
3 Bùi Thúc Minh Tải file  
4 Nguyễn Thị Thu Trang Tải file  

 

 • Ngày cập nhật: 29/09/2020
 • Ngày đăng: 29/09/2020
In nội dung