Tài liệu chuyên môn

Môn học

Tên bài giảng/giáo trình

Tác giả/đồng tác giả

Hình thức XB, NXB

Năm XB

Mục đích sử dụng

 

 1

 An toàn điện

 An toàn điện

 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Soạn

 Nội bộ ĐHNT

 2009

Giảng dạy

 2

 Đo lường điện

 Đo lường điện

 Mai Văn Công

 Nội bộ ĐHNT

 2009

 Giảng dạy

3

 Điều khiển lập trình

 Điều khiển lập trình

 Ths. Bùi Thúc Minh

 Nội bộ ĐHNT

 2009

 Giảng dạy

4

TH Máy điện

TH Máy điện

Ths. Nguyễn Khắc Dự

Nội bộ ĐHNT

2010

Giảng dạy

5

TH Kỹ thuật điện

Hướng dẫn báo cáo thực hành kỹ thuật điện

Ths. Nguyễn Khắc Dự

Nội bộ ĐHNT

2009

Giảng dạy