Search

Công đoàn bộ phận

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Điện - Điện tử

Chủ tịch: Nguyễn Văn Lợi

P. Chủ tịch: Nguyễn Thị Thuỳ

UV: Phạm Thị Liên


Cựu cán bộ công đoàn:

- Phan Nhật Nguyên: Phó chủ tịch

- Nguyễn Thị Ngọc Soạn: Chủ tịch

Giới thiệu