Search

Liên chi bộ

Cựu Liên chi hội trưởng: Nguyễn Phong Tình

TT HỌ VÀ TÊN LỚP  SĨ SỐ KHOA KHÓA CHỨC DANH
1 Trần Ngọc Quý 58.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
2 Phạm Đình  Quang 58.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
3 Châu Thị Mỹ  Phụng  58.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
4 Võ Tài  Lộc 58.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
5 Phạm Quang Thiện 59.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
6 Ngô Thị Thùy Dung 59.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
7 Hà  Tuân 59.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
8 Nguyễn Phong  Tình 59.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
9 Nguyễn Văn  An  59C.DDT Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
10 Lý Thế  Kiệt 59C.DDT Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
11 Võ Tứ  Phương 60.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
12 Nguyễn Tấn  Lực 60.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
13 Ngô Xuân  Ngọc  60.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
14 Phạm Ngọc Tú 60.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
15 Nguyễn Hà  Vy 60C.DDT Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
16 Thới Văn  Tính  60C.DDT Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
17 Võ Quỳnh  Thống 61.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp Phó Lớp phó
18 Dương Trần Thái  Bảo 61.DDT-1 Điện - Điện tử DDT Lớp Trưởng Lớp trưởng
19 Trần Chiến  Hữu  61.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp phó Lớp phó
20 Phan Văn Hiếu 61.DDT-2 Điện - Điện tử DDT Lớp trưởng Lớp trưởng
21 Trần Văn  Dũng 61C.DDT Điện - Điện tử DDT Lớp Phó Lớp phó
22 Trần Văn  Hoàng 61C.DDT Điện - Điện tử DDT Lớp Trưởng Lớp trưởng

 

Giới thiệu