Thông báo

Chào cờ Sinh viên tháng 10 - 2023

  • 09/10/2023

Lịch chào cờ SV tháng 10/2023

- Thời gian: Từ 17h30 ngày 26.10.2023,

- Địa điểm: Hội trường số 3.

- Thành phần: Lãnh đạo khoa, GV CVHT, SV Khoa Điện - Điện tử

* Trang phục: SV mặc áo đoàn thanh niên hoặc áo khoa.