Thông báo

Danh sách dự kiến TN Quý III/2021

  • 10/08/2021

Kính gửi: Lớp 59.DDT-1, 59.DDT-2, 60C.DDT

Khoa Điện - Điện tử gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện cấp bằng TN Quý III/2021 (file 1)
và danh sách sinh viên không đủ điều kiện 
 
Sinh viên đối chiếu những môn học đã trả nợ nhưng hệ thống vẫn báo nợ thì các em sẽ liên hệ phòng đào tạo để làm đơn xin chuyển mã môn học thời hạn hoàn thành trước ngày 15/08/2021
 
Kính đề nghị BCS thông báo đến toàn thể sinh viên được biết
 
Trân trọng!
 
Chi tiết File: