Thông báo

Đưa tin tuyên truyền 8 tuyến xe buýt có trợ giá vào hoạt động

  • 09/05/2022

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa tiếp tục triển khai 6 tuyến xe buýt nội thị Nha Trang và 2 tuyến xe buýt Nha Trang, Diên Khánh đi Khánh Vĩnh. Thừa ủy quyền của BGH, PCTCTSV đề nghị các khoa/viện, Đoàn TN, Hội SV thông tin để sinh viên có nhu cầu tham gia.

Chi tiết như file đính kèm