Thông báo

Sinh viên quá hạn đào tạo (K55 (ĐH) K57(CĐ))

  • 06/10/2021

Căn cứ Quy chế đào tạo, Phòng CTCTSV đã lập danh sách sinh viên quá hạn (file kèm). Thừa ủy quyền của BGH, PCTCTSV đề nghị các khoa/viện, Sinh viên kiểm tra, xác nhận và gửi về Phòng trước 17h ngày 10/10/2021. Phòng CTCTSV sẽ tổng hợp xác nhận của các khoa/viện trình BGH ký ban hành quyết định xóa tên.

Chi tiết