Thông báo

Thông báo Bảo hiểm Y tế K63

  • 12/10/2021

Phòng Công tác Chính trị Sinh viên thông báo

Thừa ủy quyền của BGH, Phòng CTCTSV gửi tới các khoa/viện thông báo của Nhà trường về việc thực hiện bảo hiểm y tế khóa 63 năm học 2021-2022, 
đề nghị các khoa/viện thông tin tới toàn thể sinh viên khóa 63.
 
Trân trọng!

Chi tiết: https://elearning.ntu.edu.vn/mod/forum/discuss.php?d=58493
Thông báo bảo hiểm y tế K63
Hướng dẫn cài đặt, đăng ký VssID trên điện thoại