Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2021: Phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời

  • 09-04-2021
  • /
  • Khoa DDT
  • 470
Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2021: Phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Số: …/TB-ĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Vv Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa Điện – Điện tử - năm 2021)

Kính gửi: -   CBVC Khoa Điện – Điện tử

       -   Quý Doanh nghiệp

       -  Sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 của Khoa Điện – Điện tử;

Căn cứ thông báo số 870/TB-ĐHNT ngày 15 tháng 12 năm 2020 về tổ chức hội thảo khoa học.

Khoa Điện – Điện tử sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2021. Cụ thể như sau:

Chủ đề hội thảo: Phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời

Thời gian:   dự kiến ngày 16/6/2021

Địa điểm: Phòng họp số 3

Mục tiêu: Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích thảo luận hoặc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực phát triển hệ thống điện mặt trời.

Thành phần: Toàn bộ CBGD, các sinh viên ưu tú trong khoa và các khách mời là các CBGD trong và ngoài trường quan tâm và đại diện một sô doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực lắp đặt và sản xuất về điện mặt trời.

Cách thức tham dự: Các thầy cô giáo, sinh viên, Quý doanh nghiệp viết bài theo mẫu đính kèm và gửi về cho thư ký hội thảo (Bùi Thúc Minh, email: minhbt@ntu.edu.vn). Hạn cuối nhận bài là ngày 26 tháng 5 năm 2021. Sau khi phản biện, duyệt bài viết sẽ được đăng trên kỷ yếu của hội thảo.

 

Nơi gửi:

Như kính gửi;

Lưu VPK.

 

Q. Trưởng Khoa

 

 

Nhữ Khải Hoàn

 

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Bài viết trước

GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 62 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Thông tin tuyển dụng

Bài viết tiếp theo

Thông tin tuyển dụng

Bài viết liên quan

Thông tin tuyển dụng
06/05/2021

Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG
23/04/2021

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo tuyển dụng
23/04/2021

Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo tuyển dụng

Thông tin tuyển thực tập tốt nghiệp
23/04/2021

Thông tin tuyển thực tập tốt nghiệp