Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

  • 01-03-2022
  • /
  • Khoa DDT
  • 693
  • Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023: Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Số: …/TB-ĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

(Vv Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa Điện – Điện tử - năm 2023)

Kính gửi: -   CBVC Khoa Điện – Điện tử

                 -   Quý Doanh nghiệp

                 -  Sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023 của Khoa Điện – Điện tử;

Căn cứ thông báo số 870/TB-ĐHNT ngày 15 tháng 12 năm 2020 về tổ chức hội thảo khoa học.

Khoa Điện – Điện tử sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2023. Cụ thể như sau:

Chủ đề hội thảo: Tự động hóa hệ thống sản xuất

Thời gian:   dự kiến ngày 10/6/2023

Địa điểm: Phòng G1 502

Mục tiêu: Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích thảo luận hoặc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực vật lý, điện, điện tử và tự động hóa.

Thành phần: Toàn bộ CBGD, và các sinh viên ưu tú trong khoa và các khách mời là các CBGD trong và ngoài trường quan tâm và đại diện một sô doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực vật lý, điện, điện tử và tự động hóa.

Cách thức tham dự: Các thầy cô giáo, sinh viên, Quý doanh nghiệp viết bài theo mẫu đính kèm và gửi về cho thư ký hội thảo (Bùi Thúc Minh, email: minhbt@ntu.edu.vn). Hạn cuối nhận bài là ngày 10 tháng 5 năm 2023. Sau khi phản biện, duyệt bài viết sẽ được đăng trên kỷ yếu của hội thảo.

 

Nơi gửi:

Như kính gửi;

Lưu VPK.

                  TM. BAN TỔ CHỨC

 

 

BÙI THÚC MINH

 

Chương trình Tư vấn và Hướng nghiệp Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Bài viết trước

Chương trình Tư vấn và Hướng nghiệp Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản
Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Tin tiếp theo

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Bài viết liên quan

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức
29/11/2023

Hội thảo chia sẻ công nghệ Industry 4.0 và các giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo của hãng Festo/Đức

Quy định thực tập của trường Đại học Nha Trang
24/11/2023

Quy định thực tập của trường Đại học Nha Trang

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất
01/03/2022

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2024 Ứng dụng Vật lý, Điện, Điện tử, Tự động hóa trong hệ thống sản xuất

Đề xuất thông tin về danh mục ĐA/CĐTN hệ chính quy cho lớp 62.DDT-1,2
05/11/2023

Đề xuất thông tin về danh mục ĐA/CĐTN hệ chính quy cho lớp 62.DDT-1,2