Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Điện – Điện tử lần thứ 10 năm 2021

  • 10-04-2021
  • /
  • 215
Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Điện – Điện tử  lần thứ 10 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Số: …/TB-ĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 03 năm 2021
THÔNG BÁO

Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Điện – Điện tử

lần thứ 10 năm 2021

Kính gửi:  CBVC Khoa Điện – Điện tử

                                   Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 của Khoa Điện – Điện tử;

Căn cứ thông báo số 500/TB-ĐHNT về việc tổ chức hội thảo hằng năm và kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Khoa Điện – Điện tử sẽ tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo năm 2021. Cụ thể như sau:

Thời gian:   dự kiến ngày 15/6/2021

Địa điểm: Phòng họp số 3

Nội dung: Các tác giả có thể đề cập ít nhất một trong số các chủ đề sau:

-    Vận dụng cải tiến cách thức tổ chức dạy học, phương thức tổ chức và đánh giá.

-    Phát triển chương trình đào tạo, chương trình học phần, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.

-    Ứng dụng nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng dạy và học.

-    Nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy.

-    Nâng cao chất lượng hoạt động học tập và động cơ thái độ của người học.

-    Phát triển, ứng dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học.

-    Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Số lượng bài: Mỗi bộ môn ít nhất 2 bài tham luận

Cách thức tham dự:
 Các thầy cô giáo trong Khoa viết bài theo mẫu đính kèm và gửi về cho thư ký hội nghị (thầy Bùi Thúc Minh, email: minhbt@ntu.edu.vn). Hạn cuối nhận bài là ngày 25 tháng 5 năm 2021. Sau khi phản biện, duyệt bài viết sẽ được đăng trên kỷ yếu của hội nghị.

File định dạng mẫu

 

Nơi gửi:

Như kính gửi;

Lưu VPK.

 

Q. Trưởng Khoa

 

 

Nhữ Khải Hoàn

 

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2021: Phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời

Bài viết trước

Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2021: Phát triển hệ thống năng lượng điện mặt trời
Thông tin tuyển dụng

Bài viết tiếp theo

Thông tin tuyển dụng

Bài viết liên quan

Thông tin tuyển dụng
06/05/2021

Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG
23/04/2021

THÔNG BÁO: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo tuyển dụng
23/04/2021

Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Dung Quất thông báo tuyển dụng

Thông tin tuyển thực tập tốt nghiệp
23/04/2021

Thông tin tuyển thực tập tốt nghiệp